Cíl a účel projektu

Zásadním cílem projektu je zahrnutí sledovaných nových látek do programu monitoringu vod s výstupem exportu dat do databáze Arrow a hodnocení získaných dat dle legislativy. Tento cíl i výstup může být dosažen rutinním měřením nových látek a zajištěním vhodné technické infrastruktury včetně vytvoření dokonalejších analytických metod, jejich validace a verifikace v podmínkách žadatele – Povodí Moravy, s.p.

Další klíčovou aktivitou je publicita projektu, uveřejnění výsledů, aktivit a spolupráce s Norskými Fondy (dále NF), Státním fondem životního prostředí (dále SFŽP) a Ministerstvem životního prostředí (dále MŽP).