Výstupy a výsledky

Podnik Povodí Moravy, s.p . provádí monitoring vod v rozsahu stanoveném zákonem o vodách, upřesněném v dokumentech vodohospodářského plánování. V rámci tohoto monitoringu spolupracuje s dalšími subjekty (ČHMÚ, MZe, MŽP atd.). Zakoupený přístroj výrazně urychlí a usnadní provádění potřebných analýz stejně jako škálu možných sledovaných ukazatelů a veličin. Díky tomuto přístroji se zlepší nejen možnosti provádění monitoringu vodohospodářských laboratoří Povodí Moravy, s.p., ale také rychlost a kvalita informací předávaných dalším partnerům o ekologickém a chemickém stavu a ekologickém potenciálu útvaru povrchových vod. Výrazně se zvýší i citlivost monitorovací metody umožňující zachycení polutantů i ve velmi nízkých koncentracích, které ale z hlediska zátěže životního prostředí je třeba považovat za významné. Zároveň zajistí splnění možných požadavků na sledování a hodnocení jakosti a stavu vod na úrovni evropské i národní legislativy. Rovněž umožní navržení monitorovací sítě pro systém programu monitoringu celkově tak, aby poskytla dodatečný přehled o aktuálním stavu vod a vodních útvarů v gesci Povodí Moravy, s.p. V rámci projektu bude pořízena technická infrastruktura: kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem (LC MS/MS) a zařízení pro předúpravu vzorků (vývěva, manifold, filtrační aparatura,…).