Základní informace o projektu

Hlavní aktivita: NF 3.1 – Realizace projektů pro zlepšení monitoringu nových znečišťujících látek dle vodní rámcové směrnice.

V současných podmínkách VH laboratoří státního podniku Povodí Moravy nedisponuje vhodnou infrastrukturou, která by umožnila analýzy polutantů dle Seznamu prioritních a kandidátských prioritních látek a pro ně stanovené/navržené normy environmentální kvality (NEK) Tab. 1 Výzvy 3A a Seznamu PFAS a příslušné RPF pro přepočet na PFOA Tab. 2 Výzvy 3A s navrženou mezí stanovitelnosti.

Cílem projektu je na jedné straně u zavedených analytických stanovení nově dosáhnout snížení mezí detekce, resp. stanovitelnosti, k čemuž je nutná implementace nových postupů na pořízeném přístroji. Tato implementace bude zaměřena primárně na prioritní látky uvedené v Tab. č. 1 s ohledem na požadavky evropské směrnice 2009/90/EC.

Na druhé straně je účelem projektu vývoj metody/metod pro stanovení vybraných nových analytů. Především se jedná o látky uvedené v Tab. 2 Výzvy 3A. Realizací projektu bude zajištěno sledování a zavedení nových látek do programu monitoringu povrchových vod primárně v rámci působnosti státního podniku Povodí Moravy. Program monitoringu je vypracováván v souladu s požadavky legislativy České republiky při zohlednění požadavků legislativy Evropské unie, především pak Směrnice 2000/60/ES o vodní politice, v souladu s Rámcovým programem monitoringu schváleným Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) a Ministerstvem zemědělství (dále jen MZe).

Projekt se zaměřuje i na vlastní zaměstnance (proškolení a zvýšení odborné kvalifikace používáním nové technické infrastruktury), širokou a odbornou veřejnost (výsledky měření budou zpřístupněny pro další procesy v rámci ochrany vod). V rámci spolupráce s Univerzitami proběhne v souvislosti s projektem edukace spojená s odbornou exkurzí. Aktivity projektu jednoznačně přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Přínosem projektu je tedy nová infrastruktura a vytvoření metod pro sledování mikropolutantů ve vodním prostředí, proškolení a zvýšení kvalifikace kmenových zaměstnanců VH laboratoří, edukační činnost spojená s propagací, spolupráce NF – SFŽP a PM. Výsledky vlastního měření budou poskytnuty do národní databáze ARROW a následně budou data reportována na evropské úrovni.